Alle bekker små gjør en stor Å

Alle de små individene vi har i barnehagen har det bra sammen og bidrar i fellesskapet ut ifra sine forutsetninger. Barna vil vokse og kunne være seg selv og bidra i samfunnet.

Barndommen er en fase i livet som ikke kan forseres eller tas igjen. Barndommen har en egenverdi, og den må få ta sin tid. En god barndom er preget av trivsel, vennskap og lek, og gir barnet opplevelse av å være betydningsfull og akseptert.

Hvert barn er født med uante utviklingsmuligheter. Det er i møte med sine omgivelser at barnets utviklingsmuligheter hemmes eller fremmes. Ethvert barn har sin egen måte å forholde seg til omgivelsene på, og må derfor møtes individuelt. Det er viktig å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet. 

Vi i barnehagen vil ha fokus på relasjoner og kvaliteten på møtet mellom barn-barn, og barn-voksen. En viktig forutsetning for barns utvikling og læring er trygghet, omsorg, kjærlighet og nærhet, som dannes i relasjon med andre. Barna møtes med empati og får mulighet til å videreutvikle egen empati.

Gjennom relasjonsarbeid vil vi styrke barnas selvbilde slik at man blir rustet til å møte motgang.

Barnehagen fremmer demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. 

VOKSENROLLEN SETT MED BARNETS ØYNE:


Det du tror om meg, det lever jeg opp til.

Det er derfor viktig at du tror riktig slik at det blir riktig for meg.

Slik du er mot meg lærer jeg at jeg skal være mot andre.

Hvordan du ser på meg preger mitt syn på andre.

Hva du gjør mot meg kopierer jeg og gjør mot andre.